nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski wymaga współpracy z wieloma ludźmi na różnych płaszczyznach aby doprowadzić budowę do szczęśliwego końca w dobrej atmosferze i wzajemnym szacunku.

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego?

 

 

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego opisuje Ustawa Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obok Inwestora, projektanta i kierownika budowy lub robót uczestnikiem procesu budowlanego.

Osoba pełniąca tę funkcję musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, być członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiadać ubezpieczenie OC prowadzonej działalności.

 

Zgodnie z Ustawą:

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy (Art. 25 Ustawy Prawo Budowlane):

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo (Art. 26 Ustawy Prawo Budowlane):

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie. (Art. 27 Ustawy Prawo Budowlane).

 

.Jak pełnimy funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego?

 

Najpierw spotykamy się z Inwestorem celem określenia dokładnego zakresu naszych obowiązków. Czy obowiązki mają być tożsame z tymi zapisanymi w Ustawie Prawo Budowlane czy też Inwestor życzy sobie, aby nasze obowiązki były rozszerzone, np. o kontrolowanie kosztów. Na pewno nie ma możliwości zmniejszenia obowiązków poniżej tych opisanych w Ustawie.

Po określeniu zakresu podpisujemy umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Zawieramy w niej szczegółowe obowiązki i oczekiwania Inwestora. Przy wykonywaniu prac budowlanych reprezentujemy Inwestora i dbamy o jego interesy, tak, żeby wykonany obiekt spełniał w pełni jego oczekiwania.

Nadzór budowlany wymaga współpracy z wieloma ludźmi na różnych płaszczyznach aby doprowadzić budowę do szczęśliwego końca w dobrej atmosferze i wzajemnym szacunku. Najważniejsze, żeby Inwestor był zadowolony i pewien, że jego finanse zostały dobrze wykorzystane, a jego inwestycja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

.sprawdź naszą usługę nadzoru inwestorskiego

.zadaj nam pytanie

Czas realizacji zależy od wielkości wymagań i skali projektu inwestycyjnego. Projekty konstrukcji wykonane przez nas są wyjątkowo dokładne. Dowiedz się więcej wysyłając nam wiadomość:

10 + 6 =