projekty wielobranżowe z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

Dzięki naszej wiedzy i potencjałowi możemy zaprojektować każdy obiekt budowlany i uzyskać na niego decyzję o pozwoleniu na budowę. W trakcie budowy możemy nadzorować prace przy jego wznoszeniu oraz pomóc Inwestorowi w procesie odbioru obiektu przez Nadzór Budowlany.

.Czym są projekty wielobranżowe obiektów budowlanych?

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane wykonywanie obiektu budowlanego można rozpocząć jedynie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby natomiast złożyć wniosek o pozwolenie na budowę należy oprócz wielu dokumentów złożyć również projekt budowlany obiektu. Projekt budowlany jest to projekt, zgodny z rozporządzeniem, który jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Na podstawie tego projektu odpowiedni organ administracji
architektoniczno – budowlanej wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę.

Taki projekt budowlany zasadniczo składa się z czterech branż: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Ustawodawca przewiduje, że jeden z projektantów branży jest projektantem głównym odpowiadającym za koordynację projektu. Zazwyczaj funkcję koordynatora pełni projektant branży architektonicznej. To w przypadku budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i podobnych. Trochę inaczej dzieje się w przypadku innych obiektów budowlanych. Często w przypadku obiektów, gdzie konstrukcja odgrywa dużą rolę koordynatorem projektu jest inżynier budownictwa. Dla przykładu w halach magazynowych czy produkcyjnych często konstrukcja determinuje ostateczną formę budynku. Parametry jakie są interesujące dla inwestora są „obudowane” przez konstrukcję i z tego powstaje ostateczna forma budynku.

Wyobraźmy sobie na przykład inwestora, który potrzebuje obiekt, w którym ma jeździć suwnica. Inwestor potrzebuje placu produkcyjnego o szerokości 20m, długości 60m i minimalnej wysokości 7m. Taką przestrzeń obudowujemy konstrukcją i dopiero wtedy znamy finalny kształt budynku. W takim przypadku często projektantem głównym jest projektant branży konstrukcyjnej. W przypadku np. sieci sanitarnych czy gazowych najczęściej projektantem głównym jest projektant branży instalacji sanitarnych, podobnie w sieciach elektroenergetycznych najczęściej projektantem głównym jest projektant branży instalacji elektrycznych.

Ustawodawca w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dokładnie określa jakie są wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego. Ciekawe jest to, że w przypadku większych obiektów projekt budowlany byłby niewystarczający do wykonania obiektu. Dlaczego? Dlatego, że w projekcie budowlanym nie ma miejsca na szczegółowe rozwiązywanie każdego detalu. Tego ustawodawca nie przewiduje. Szczegółowe rozwiązania pozwalające na wykonanie obiektu budowlanego mają być zawarte w projektach wykonawczych. Dla przykładu do projektu budowlanego nie załącza się szczegółowych rysunków zbrojenia konstrukcji, gdyż nie jest to istotne z punktu widzenia decyzji o pozwoleniu na budowę. Takie informacje pojawiają się na etapie projektu wykonawczego. Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę nie sprawdza technicznej poprawności projektu, a jedynie jego zgodność z obowiązującymi przepisami. Pełna odpowiedzialność za poprawność techniczną spoczywa na Projektancie i Projektancie Sprawdzającym. Tak jest w Polsce, dla przykładu u naszych zachodnich sąsiadów projekt przechodzi późniejszą techniczną weryfikację przez „Prufera” – sprawdzającego. Ważną informacją jest, że projekt budowlany jest opracowywany przez Projektanta oraz Projektanta Sprawdzającego i tak w każdej branży. Projektanci projektu budowlanego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, być członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz posiadać ubezpieczenie OC prowadzonej działalności. Jak łatwo policzyć dla większości obiektów potrzebujemy ośmiu projektantów, po dwóch w każdej z branż. Ktoś może pomyśleć, że coś tu nie gra, przecież np. do projektu domu jednorodzinnego wcale nie potrzeba ośmiu projektantów. Zgadza się. Ustawodawca jasno precyzuje: wszystkie obiekty wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, za wyjątkiem listy obiektów zwolnionych. Na liście są obiekty, na które nie trzeba mieć pozwolenia, a wystarczy jedynie zgłoszenie, oraz takie, które nie wymagają nawet zgłoszenia. Podobnie jest z ilością projektantów, ustawodawca zwolnił projekty prostszych obiektów z obowiązku sprawdzania, stąd dla domów jednorodzinnych wymaganych jest jedynie czterech projektantów, po jednym w każdej z branż.

Przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę często należy projekt budowlany uzgodnić z odpowiednimi rzeczoznawcami, np. ochrony przeciwpożarowej czy higieniczno – sanitarnym. W przypadku obiektów zabytkowych lub znajdujących się na terenach objętych ochroną konserwatorską należy projekt uzgodnić z odpowiednim konserwatorem zabytków. Oprócz uzgodnień samego projektu budowlanego przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę należy zdobyć wiele innych uzgodnień i opinii.

Ustawa Prawo Budowlane i przepisy związane precyzyjnie określają co i w jakich przypadkach ma być uzgodnione. Dla przykładu możemy potrzebować decyzji środowiskowej, operatu wodno – prawnego, uzgodnienia zjazdu z drogi publicznej. Jeszcze przed właściwym projektowaniem potrzebna jest mapa do celów projektowych przygotowana przez uprawnionego geodetę, badania gruntowe lub opinia geotechniczna przygotowane przez uprawnionego geotechnika. Podsumowując. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest sprawą skomplikowaną i żmudną. Czasami inwestorzy są zdziwieni, że aż tyle uzgodnień potrzeba i czas opracowania projektu się wydłuża. Tak stanowi prawo. My w naszej pracy jesteśmy w stanie przeprowadzić Inwestora przez cały proces uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Często taką decyzję uzyskujemy w imieniu inwestora oszczędzając mu niepotrzebnych wizyt w różnego rodzaju urzędach.

 

.sprawdź naszą usługę projektów wielobranżowych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

.Jak wykonuje się projekty wielobranżowe obiektów budowlanych?

Na początku niemal każdego obiektu budowlanego jest koncepcja architektoniczna, kiedy to Architekt ustala z Inwestorem oczekiwania Inwestora i układa je w obiekt budowlany biorąc pod uwagę jego funkcję i formę. Na etapie architektonicznego projektu koncepcyjnego my opracowujemy koncepcję konstrukcji, tak, żeby zaznaczyć gdzie i jakie elementy konstrukcyjne potrzebujemy. To wstępny etap koordynacji. Często zdarza się też, że projektanci instalacji podają gdzie i jakie przejścia potrzebują. Całość najczęściej koordynuje projektant branży architektonicznej. Po akceptacji koncepcji przez Inwestora wszystkie branże mogą przystąpić do wykonywania projektu budowlanego, a w dalszej kolejności projektu wykonawczego. Każda z branż przygotowuje swoje opracowania, które na bieżąco są koordynowane.

W przypadku większych obiektów najczęściej prace projektowe są prowadzone w technologii BIM gdzie możemy koordynację przeprowadzać na modelach obiektu co znacznie skraca czas potrzebny na sprawdzanie wzajemnej koordynacji i ewentualnych kolizji elementów z różnych branż. Trzeba pamiętać, że proces projektowania jest procesem twórczym, w którym wiele elementów ulega zmianom. Dlatego ważnym jest aby każdy członek zespołu projektowego był na bieżąco ze zmianami i pracował na najnowszej wersji projektu. Każda zmiana wprowadzona przez jakiegokolwiek członka zespołu projektowego może mieć wpływ na inną branżę stąd prace koordynacyjne są bardzo ważne aby dostarczyć bezbłędny projekt Inwestorowi.

Po zakończeniu prac projektowych finalnie projekt jest sprawdzany, drukowany i oprawiany. Oprawiony projekt zostaje podpisany, uzgodniony z odpowiednimi rzeczoznawcami jeśli wymagają tego przepisy. Następnie przygotowujemy wniosek o pozwolenie na budowę. Do wniosku dołączamy wszystkie potrzebne załączniki i składamy go do odpowiedniego wydziału architektury i budownictwa. Następnie wniosek pilotujemy, odpowiadamy na pytania inspektora, który wydaje
decyzję o pozwoleniu na budowę. Uzupełniamy wniosek w odpowiedzi na postanowienie z wydziału architektury i budownictwa jeśli takowe zostało wydane. Generalnie troszczymy się, aby nasz wniosek został jak najszybciej przeprocesowany przez wydział celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę pomagamy Inwestorowi w zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych. W procesie wykonywania obiektu budowlanego możemy wspierać Inwestora jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, a na mniejszych budowach, gdzie ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane, jako kierownik budowy.

Wykonywanie projektów budowlanych wielobranżowych to trudna i odpowiedzialna praca, jednak nagrodą jest satysfakcja z kreowania rzeczywistości, która nas i otacza i nam służy.

Dzięki naszej wiedzy i potencjałowi możemy zaprojektować każdy obiekt budowlany i uzyskać na niego decyzję o pozwoleniu na budowę. W trakcie budowy możemy nadzorować prace przy jego wznoszeniu oraz pomóc Inwestorowi w procesie odbioru obiektu przez Nadzór Budowlany.

.zadaj nam pytanie

Czas realizacji zależy od wielkości wymagań i skali projektu inwestycyjnego. Projekty konstrukcji wykonane przez nas są wyjątkowo dokładne. Dowiedz się więcej wysyłając nam wiadomość:

15 + 6 =