kierownik budowy domu jednorodzinnego

Kierownik budowy domu jednorodzinnego wymaga współpracy z wieloma ludźmi na różnych płaszczyznach aby doprowadzić budowę do szczęśliwego końca w dobrej atmosferze i wzajemnym szacunku.

.Kim jest kierownik budowy domu jednorodzinnego?

 

 

Funkcję kierownika budowy opisuje Ustawa Prawo Budowlane. Kierownik budowy domu jednorodzinnego jest obok Inwestora, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego uczestnikiem procesu budowlanego. Osoba pełniąca tę funkcję musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, być członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiadać ubezpieczenie OC prowadzonej działalności.

 

Zgodnie z Ustawą:

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy (Art. 22 Ustawy Prawo Budowlane):

1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) prowadzenie dokumentacji budowy;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

 

Kierownik budowy domu jednorodzinnego ma prawo (Art. 23 Ustawy Prawo Budowlane):

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

.sprawdź naszą usługę pełnienia funkcji kierownika budowy

.Jak pełnimy funkcję kierownika budowy domu jednorodzinnego?

 

Najpierw spotykamy się z Inwestorem celem określenia dokładnego zakresu naszych obowiązków. Czy obowiązki mają być tożsame z tymi zapisanymi w Ustawie Prawo Budowlane czy też Inwestor życzy sobie, aby nasze obowiązki były rozszerzone. Na pewno nie ma możliwości zmniejszenia obowiązków poniżej tych opisanych w Ustawie.

Po określeniu zakresu podpisujemy umowę na pełnienie funkcji kierownika budowy. Zawieramy w niej szczegółowe obowiązki i oczekiwania Inwestora. Przy wykonywaniu prac budowlanych reprezentujemy Inwestora i dbamy o jego interesy, tak, żeby wykonany obiekt spełniał w pełni jego oczekiwania.

Pełnienie funkcji kierownika budowy wymaga współpracy z wieloma ludźmi na różnych płaszczyznach aby doprowadzić budowę do szczęśliwego końca w dobrej atmosferze i wzajemnym szacunku. Najważniejsze, żeby Inwestor był zadowolony i pewien, że jego finanse zostały dobrze wykorzystane, a jego inwestycja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ofertę pełnienia funkcji kierownika budowy kierujemy przede wszystkim do Inwestorów indywidualnych budujących domu jednorodzinne. W przypadku większych obiektów sugerujemy aby Generalny Wykonawca zapewnił objęcie kierowania budową przez osobę z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami.

.zadaj nam pytanie

Czas realizacji zależy od wielkości wymagań i skali projektu inwestycyjnego. Projekty konstrukcji wykonane przez nas są wyjątkowo dokładne.
Dowiedz się więcej wysyłając nam wiadomość:

10 + 14 =