projekty budowlane konstrukcji

Projekty budowlane konstrukcji to trudna i odpowiedzialna praca
jednak nagrodą jest satysfakcja z kreowania rzeczywistości, która nas i otacza i nam służy.

.Czym są projekty budowlane konstrukcji?

 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane wykonywanie obiektu budowlanego można rozpocząć jedynie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby natomiast złożyć wniosek o pozwolenie na budowę należy oprócz wielu dokumentów złożyć również projekt budowlany obiektu. Projekt budowlany jest to projekt, zgodny z rozporządzeniem, który jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Na podstawie tego projektu odpowiedni organ administracji architektoniczno–budowlanej wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę. Taki projekt budowlany zasadniczo składa się z czterech branż: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. W większości przypadków koordynatorem wszystkich branż jest projektant branży architektonicznej. My w naszej pracy m. in. zajmujemy się przygotowywaniem branży konstrukcyjnej projektów budowlanych.

Ustawodawca w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dokładnie określa jakie są wymagania dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego. Ciekawe jest to, że w przypadku większych obiektów projekt budowlany byłby niewystarczający do wykonania obiektu. Dlaczego? Dlatego, że w projekcie budowlanym nie ma miejsca na szczegółowe rozwiązywanie każdego detalu. Tego ustawodawca nie przewiduje. Szczegółowe rozwiązania pozwalające na wykonanie obiektu budowlanego mają być zawarte w projektach wykonawczych. Dla przykładu do projektu budowlanego nie załącza się szczegółowych rysunków zbrojenia konstrukcji, gdyż jest to nie istotne z punktu widzenia decyzji o pozwoleniu na budowę. Takie informacje pojawiają się na etapie projektu wykonawczego.

Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę nie sprawdza technicznej poprawności projektu, a jedynie jego zgodność z obowiązującymi przepisami. Pełna odpowiedzialność za poprawność techniczną spoczywa na Projektancie i Projektancie Sprawdzającym. Tak jest w Polsce, dla przykładu u naszych zachodnich sąsiadów projekt przechodzi późniejszą techniczną weryfikację przez „Prufera” – sprawdzającego.

 

.Rola Projektanta i Projektanta Sprawdzającego?

 

Ważną informacją jest, że projekt budowlany jest opracowywany przez Projektanta oraz Projektanta Sprawdzającego i tak w każdej branży. Projektanci projektu budowlanego muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, być członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz posiadać ubezpieczenie OC prowadzonej działalności. Jak łatwo policzyć dla większości obiektów potrzebujemy ośmiu projektantów, po dwóch w każdej z branż.

Ktoś może pomyśleć, że coś tu nie gra, przecież np. do projektu domu jednorodzinnego wcale nie potrzeba ośmiu projektantów. Zgadza się. Ustawodawca jasno precyzuje: wszystkie obiekty wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, za wyjątkiem listy obiektów zwolnionych. Na liście są obiekty, na które nie trzeba mieć pozwolenia, a wystarczy jedynie zgłoszenie, oraz takie, które nie wymagają nawet zgłoszenia. Podobnie jest z ilością projektantów, ustawodawca zwolnił projekty prostszych obiektów z obowiązku sprawdzania, stąd dla domów jednorodzinnych wymaganych jest jedynie czterech projektantów, po jednym w każdej z branż.

.sprawdź naszą usługę projektowania budowlanego konstrukcji

.Jak wykonuje się projekty budowlane konstrukcji?

 

Na początku niemal każdego obiektu budowlanego jest koncepcja architektoniczna, kiedy to Architekt ustala z Inwestorem oczekiwania Inwestora i układa je w obiekt budowlany biorąc pod uwagę jego funkcję i formę. Na etapie architektonicznego projektu koncepcyjnego my opracowujemy koncepcję konstrukcji, tak, żeby zaznaczyć gdzie i jakie elementy konstrukcyjne potrzebujemy. To wstępny etap koordynacji. Często zdarza się też, że projektanci instalacji podają gdzie i jakie przejścia potrzebują. Całość najczęściej koordynuje projektant branży architektonicznej. Po akceptacji koncepcji przez Inwestora wszystkie branże mogą przystąpić do wykonywania projektu budowlanego, a w dalszej kolejności projektu wykonawczego.

Po określeniu geometrii należy wykonać obliczenia statyczne. Obliczenia zaczynamy od określenia jakie obciążenia oddziałują na obiekt. Mamy obciążenia klimatyczne, np. śnieg, wiatr; obciążenia użytkowe, np. tłum ludzi, urządzenia, maszyny oraz obciążenia stałe, np. ciężar własny konstrukcji, okładzin, posadzek, itp. Następnie ustalamy schemat statyczny konstrukcji, np. układ słupowo – płytowy, układ ramowy. Następnie przy pomocy odpowiedniego oprogramowania obliczamy siły wewnętrzne w elementach konstrukcyjnych od założonych kombinacji obciążeń. Siły osiowe, tnące oraz momenty zginające. Znając siły wewnętrzne możemy zwymiarować elementy czyli dobrać dokładne wymiary elementów konstrukcji oraz dokładne zbrojenie wewnątrz. Wymiarowanie przeprowadza się dla warunku nośności, czyli wytrzymałości materiałów oraz dla warunku użytkowania, czyli odkształceń: ugięć i przechyłów konstrukcji.

W międzyczasie obliczeń przygotowujemy model konstrukcji w technologii BIM, który na bieżąco koordynujemy z resztą zespołu projektowego. Z modelu generujemy rysunki techniczne branży konstrukcyjnej. Projekt przechodzi przez kilka faz koordynacji międzybranżowych i jak wszystko jest już skoordynowane finalizujemy rysunki podając na nich wszystkie niezbędne i wymagane prawem informacje, do tego tworzymy opis techniczny. Cały pakiet projektu budowlanego konstrukcji jest też na bieżąco sprawdzany przez projektanta sprawdzającego.

Na końcu pozostaje jedynie przekazanie finalnej wersji pozostałym członkom zespołu projektowego, wydruk rysunków oraz opisów, końcowe sprawdzenie, podpisy Projektanta i Projektanta Sprawdzającego i złożenie projektu w wydziale architektury i budownictwa celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projektowanie budowlane konstrukcji to trudna i odpowiedzialna praca, jednak nagrodą jest satysfakcja z kreowania rzeczywistości, która nas i otacza i nam służy.

.zadaj nam pytanie

Czas realizacji zależy od wielkości wymagań i skali projektu inwestycyjnego. Projekty konstrukcji wykonane przez nas są wyjątkowo dokładne.
Dowiedz się więcej wysyłając nam wiadomość:

6 + 3 =